Zgodnie z uchwałą nr XXI/510/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele tzw. nieruchomości „mieszanych”, czyli takich które oprócz zamieszkiwania służą również do innych celów np. prowadzona jest w nich działalność gospodarcza - zobowiązani są do złożenia deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wskazana deklaracja obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r., a opłata w niej obliczona dotyczyć będzie zarówno części zamieszkałej, jak i części niezamieszkałej nieruchomości. Ponadto w ramach opłaty nieruchomość zostanie wyposażona w jeden komplet pojemników służący całej nieruchomości.
W związku z  koniecznością przekazania danych dot. nieruchomości firmie wywozowej w celu m.in. dostosowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2021 r. właściele nieruchomosci "mieszanych" powinni złożyć ww. deklarację do dnia 20 listopada 2020 r.  z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

- Druk deklaracji do pobrania: deklaracja DGO-5

- Zapotrzebowanie na pojemniki, w które ma zostać wyposażona nieruchomość - należy złożyć wraz z deklaracją DGO-5:
1) dla nieruchomości jednorodzinnych
2) dla nieruchomości wielolokalowych

- STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1387.2020.GO z dnia 1 października 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 2 października 2020 r.
do 9 października 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                     PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

                                                                                                                     JAROSŁAW KLIMASZEWSKI

 

Projekt uchwały wraz ze wzorem formularza znajduje się na: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-gospodarka-odpadami

Począwszy od 1 października bieżącego roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób, za które opłata jest ponoszona.

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem Bielska-Białej i w ostatnim czasie urodziło Ci się dziecko, założyłeś działalność gospodarczą lub zmieniła się liczba osób mieszkających w Twoim domu czy mieszkaniu pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji.

Więcej informacji znaleźć można w zakładce „Opłaty i formalności”. Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny.

 

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
- wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

     PREZYDENT MIASTA

  Bielska-Białej

  [-] Jarosław Klimaszewski

Projekty uchwał oraz protokół z konsultacji społecznych są dostępne na stronie: https://bielsko-biala.pl/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-0

 

Od jakiegoś czasu ZGO S.A. w Bielsku-Białej produkuje certyfikowany środek polepszających własności gleby o nazwie KompoBiBi.

Każdy kto w swoim ogrodzie chciałby wykorzystać ten naturalny nawóz, może go odebrać w bielskich PSZOK-ach w zamian za 10 kg. szkła opakowaniowego.

Jak można go odebrać ?

 • wystarczy do jednego z PSZOK-ów przynieść szkło opakowaniowe,
 • zabrać własny pojemnik lub opakowanie tj. worek czy wiadro, gdyż zrezygnowaliśmy z pakowania go w zbędne opakowania.

Zachęcamy do odbierania tego wartościowego dla naszego ogrodu materiału, gdyż dostępny jest do wyczerpania zapasów.

 Gdzie KompoBiBi może być stosowany?

 • w uprawach polowych roślin rolniczych,
 • w uprawach roślin sadowniczych,
 • uprawa roślin ozdobnych (zieleńce, kwietniki, rabaty itp.)
 • trawniki,
 • podłoża ogrodnicze,
 • użytki zielone,
 • w rekultywacji

 

 

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2020 r. nie jest realizowany odbiór Popiołu z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w ramach złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DGO-2).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

“§ 6. 1. Odbiór odpadów od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie się odbywał z częstotliwością wskazaną dla danej frakcji odpadów w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród następujących częstotliwości: (...)

4) 6) popiół - jeden raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia”.

W związku z powyższym zasadne jest złożenie kolejnej dla nieruchomości deklaracji DGO-2 w związku z brakiem realizacji odbioru Popiołu.

Termin składania deklaracji za maj 2020 r. upływa z dniem 10 czerwca 2020 r. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem, gdy deklaracja złożona została w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypominamy
Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.
 
 
 DOBRZE  ŹLE
Poprawne ułożenie kartonów  Niepoprawne ułożenie kartonów
     Tak wystawione odpady nie zostaną odebrane
przez Wykonawcę usługi SUEZ Bielsko-Biała S.A.
 
 

 

 

W okresie od 4 maja 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

wiosna_2020_harmonogram_ze_zmianą.pdf

UWAGA !

Nastapiła zmiana lokalizacji zbiórki na os. Wojska Polskiego z parkingu przy szkole przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 na parking przed Cmentarzem Wojskowym przy ul. Saperów

W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym pracownicy firmy BIOSYSTEM S.A. będą przyjmowali elektrośmieci. Podczas zbiórki mieszkańcy będą mogli pozbyć się problemowych odpadów, między innymi takich jak:

 • agd, od dużych (lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki elektryczne, odkurzacze itp.) po najdrobniejsze (takie jak suszarka do włosów, lampka biurkowa, grzałka elektryczna, toster czy lokówka),
 • rtv (telewizory, tonery, radia, magnetofony, głośniki, telefony komórkowe, monitory, klawiatury komputerowe  itp.),
 • i innych (np. kabli elektrycznych, ładowarek, baterii)

 We wszystkich wyznaczonych miejscach zbiórka odbywa się tylko we wskazanych godzinach podanych w harmonogramie. Prosimy o przywożenie elektrośmieci w wyznaczonych godzinach i oddawanie ich kierowcy oznakowanego samochodu firmy BIOSYSTEM S.A.

UWAGA!

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych:
oddając sprzęt załóż rękawiczki, maseczkę i zachowaj odstęp.


W związku z przypadkami przyjmowania przez osoby postronne (tzw. złomiarzy) elektrośmieci i rozbieraniem ich na części, a później wyrzucaniem do środowiska niepotrzebnych elementów, np. obudów telewizorów, bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o odpowiedzialną postawę i dopilnowanie, aby oddawane elektrośmieci trafiły bezpośrednio do rąk pracownika firmy BIOSYSTEM S.A., który zapewni ich transport do instalacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.