Informujemy, że od marca 2022 r. przeprowadzone zostaną kontrole z zakresu prawidłowości liczby osób zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielolokalowych.

W związku z powyższym właściciele lokali, w przypadku których liczba osób zamieszkujących lokal jest niezgodna z liczbą osób zgłoszonych do opłaty, proszeni są o niezwłoczne złożenie aktualnych oświadczeń podmiotowi zarządzającemu daną nieruchomością.

W trakcie prowadzonej kontroli właściciele lokali, w przypadku których zaistnieją wątpliwości co do prawidłowości liczby osób zgłoszonych do opłaty (np. wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zgłoszonych do opłaty, nieproporcjonalnie duże zużycie wody, w stosunku do liczby osób zgłoszonych do opłaty itp.), zostaną wezwani do złożenia stosownych wyjaśnień. W niektórych przypadkach przeprowadzane będą kontrole w postaci wizji lokalnych przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.