Od 1 maja 2023 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

- nieruchomości zamieszkałych,

- nieruchomości „mieszanych” (czyli takich, które oprócz celów mieszkalnych wykorzystywane są również w inny sposób np. prowadzona jest działalność gospodarcza) – w części dotyczącej gospodarstw domowych.

 

STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY

GOSPODARSTWO DOMOWE

DO 30 KWIETNIA 2023 R.

 

OD 1 MAJA 2023 R.

1-osobowe

                     26,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

             28,00 zł

 2-osobowe

                     52,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

             56,00 zł

 3-osobowe

                     78,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

             84,00 zł

 4-osobowe

                     91,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

           108,00 zł

 5-osobowe

                     92,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

           112,00 zł

 6-osobowe

                     93,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

           114,00 zł

 7 i więcej-osobowe

                     94,00 zł

 Bez tytułu-strzałka.png

           115,00 zł

 

W związku z powyższym właścicielom nieruchomości zostaną doręczone stosowne zawiadomienia - za pośrednictwem kurierów Urzędu Miejskiego albo poczty.

 

Zawiadomień nie otrzymają:

- właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze skutkiem obowiązywania od 1 maja 2023 r.,

- właściciele nieruchomości, wobec których prowadzone było postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakończone wydaniem decyzji na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji uwzględniającej zmianę stawek opłaty.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem opłatę należy wpłacać bez wezwania w niżej wymienionych terminach:

I. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, składający deklaracje DGO-3 oraz właściciele nieruchomości „mieszanych” w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, składający deklaracje DGO-5 - uiszczają opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

 • za styczeń, luty - do 20 marca,
 • za marzec, kwiecień - do 20 maja,
 • za maj, czerwiec - do 20 lipca - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za lipiec, sierpień - do 20 września - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za wrzesień, październik - do 20 listopada - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku - zgodnie z nową stawką opłaty.

 

II. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, składający deklaracje DGO-1 - uiszczają opłatę co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata, tj.:

 • za styczeń - do 20 lutego,
 • za luty - do 20 marca,
 • za marzec - do 20 kwietnia,
 • za kwiecień - do 20 maja,
 • za maj - do 20 czerwca - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za czerwiec - do 20 lipca - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za lipiec - do 20 sierpnia - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za sierpień - do 20 września - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za wrzesień - do 20 października - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za październik - do 20 listopada - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za listopad - do 20 grudnia - zgodnie z nową stawką opłaty,
 • za grudzień - do 20 stycznia następnego roku - zgodnie z nową stawką opłaty.