kons._społ.png

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. śl. z 2010 r., nr 220, poz. 3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał:
1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) o zmianie Uchwały Nr XXI/507/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej, Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządcy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.

Konsultacje rozpoczynają się 22 grudnia 2023 r. i trwają do 5 stycznia 2024 r.


Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie  w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, pokój nr 404.

Projekt uchwały oraz formularze znajdują się na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-z-zakresu