Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 

Cel programu:

- realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami oraz budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu oraz zapobieganie powstawania odpadów;

- wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

od 06.12.2021 r. do 30.12.2022 r.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie – 1 mld zł
  2. Forma dofinansowania:

1) dotacja;
2) pożyczka.

  1. Intensywność dofinansowania
    1) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 100 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję.

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą również paliwa lub odpady inne niż paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych lub odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas przetwarzanych paliw alternatywnych wytworzonych z  odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych i odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

       2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł.

 

Rodzaje inwestycji:

Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/nabor-wnioskow-dla-czesci-3-ze-srodkow-nfosigw-zgromadzonych-na-rachunku-funduszu-modernizacyjnego