OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO 10 GRUDNIA 2020 R.

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie segregują odpadów komunalnych oraz Ci, którzy gromadzą odpady komunalne w pojemniku o pojemności 60l lub 80l, zobowiązani się do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2020 r.

OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA SIĘ W POJEMNIKI/KONTENERY/WORKI WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ponadto informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki/kontenery we własnym zakresie. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy na dzień 1 sierpnia 2020 r. segregowali odpady komunalne istnieje możliwość zakupu pojemników od SUEZ Bielsko-Biała S.A., znajdujących się aktualnie na nieruchomości. UWAGA - z dniem ostatniego odbioru w grudniu 2020 r. pojemniki zostaną zabrane z nieruchomości przez firmę wywozową. 

Jednocześnie informuję, że pojemniki muszą być zgodne z normą PN-EN 840 dla pojemników dwu oraz czterokołowych, przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Ponadto pojemniki powinny posiadać sprawne koła, uchwyt, pokrywę oraz miejsce na chip. W przypadku pojemników 1100 l musi być możliwość zaczepienia na „widły”.

Dodatkowo kolorystyka pojemników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2028).

DOBROWOLNOŚĆ UDZIAŁU W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Zatem decydując się na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi należy złożyć stosowną zgodę, o ile nie została wcześniej złożona, w przeciwnym wypadku należy złożyć rezygnację wraz z kserokopią umowy zawartą na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym do tego podmiotem oraz deklarację stanowiącą zamknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Formularz zgody i rezygnacji oraz wzór deklaracji:

- Formularz zgody

- Formularz rezygnacji

- DEKLARACJA DGO-2

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA/KONTENERA

STAWKA ZA 1 ODBIÓR

pojemnik – 120l

6,30 zł

worek – 120l

18,10 zł

pojemnik – 240l

12,60 zł

pojemnik – 1100l

58,00 zł

kontener – 5 m3

264,00 zł

kontener – 7 m3

370,00 zł

kontener – 10 m3

529,00 zł

 

6 pojemniki niezamieszkale v2

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1387.2020.GO z dnia 1 października 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 2 października 2020 r.
do 9 października 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                     PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

                                                                                                                     JAROSŁAW KLIMASZEWSKI

 

Projekt uchwały wraz ze wzorem formularza znajduje się na: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-gospodarka-odpadami

Celem konkursu było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów. Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących prac w poszczególnych kategoriach:

Szkoła podstawowa

KLASY I-III:

I miejsce: Kacper Grygierczyk (SP 9) zobacz pracę

II miejsce: Ewa Kuberska (SP 6) zobacz pracę

II miejsce: Maja Pindel (SP 9) zobacz pracę

II miejsce: Adrian Słowik (SP 9) zobacz pracę

II miejsce: Anastazja Michalec (SP 9) zobacz pracę

III miejsce: Michał Marceliński (SP 9) zobacz pracę

III miejsce: Marcin Świerczek (SP 29) zobacz pracę

III miejsce: Wiktoria Milewska (SP 29) zobacz pracę

III miejsce: Lena Grabowy (SP 9) zobacz pracę

Wyróżnienie: Anna Kwaśny (SP 6) zobacz pracę

Wyróżnienie: Nikola Wanat (SP 6) zobacz pracę

Wyróżnienie: Emilia Puciłowska (SP 6) zobacz pracę

Wyróżnienie: Sandra Socha (SP 9) zobacz pracę

KLASY IV-VI:

I miejsce: Zuzanna Grygierczyk (SP 9) zobacz pracę

II miejsce: Bartłomiej Krzempek (SP 30) zobacz pracę

III miejsce: Julia Nawrat (SP 9) zobacz pracę

III miejsce: Hanna Klimek (SP 9) zobacz pracę

Wyróżnienie: Milena Grzywa (SP 13) zobacz pracę

Wyróżnienie: Antoni Walusiak (SP 13) zobacz pracę

Wyróżnienie: Julia Syc (SP 13) zobacz pracę

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych nawierzchni, w dniu
14.11.2020 (sobota) PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 D

BĘDZIE NIECZYNNY

Prosimy, aby w tym dniu skorzystać z PSZOK przy ul. Straconki 1, natomiast transport samochodami dostawczymi (busy, bagażówki) zaplanować w innym terminie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Począwszy od 1 października bieżącego roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób, za które opłata jest ponoszona.

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem Bielska-Białej i w ostatnim czasie urodziło Ci się dziecko, założyłeś działalność gospodarczą lub zmieniła się liczba osób mieszkających w Twoim domu czy mieszkaniu pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji.

Więcej informacji znaleźć można w zakładce „Opłaty i formalności”. Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny.

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/510/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele tzw. nieruchomości „mieszanych”, czyli takich które oprócz zamieszkiwania służą również do innych celów np. prowadzona jest w nich działalność gospodarcza - zobowiązani są do złożenia deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wskazana deklaracja obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r., a opłata w niej obliczona dotyczyć będzie zarówno części zamieszkałej, jak i części niezamieszkałej nieruchomości. Ponadto w ramach opłaty nieruchomość zostanie wyposażona w jeden komplet pojemników służący całej nieruchomości.
W związku z  koniecznością przekazania danych dot. nieruchomości firmie wywozowej w celu m.in. dostosowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2021 r. właściele nieruchomosci "mieszanych" powinni złożyć ww. deklarację do dnia 20 listopada 2020 r.  z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

- Druk deklaracji do pobrania: deklaracja DGO-5

- Zapotrzebowanie na pojemniki, w które ma zostać wyposażona nieruchomość - należy złożyć wraz z deklaracją DGO-5:
1) dla nieruchomości jednorodzinnych
2) dla nieruchomości wielolokalowych

- STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
- wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

     PREZYDENT MIASTA

  Bielska-Białej

  [-] Jarosław Klimaszewski

Projekty uchwał oraz protokół z konsultacji społecznych są dostępne na stronie: https://bielsko-biala.pl/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-0